Utworzenie spółki Global Assistance Polska

  Uprzejmie informujemy, że dnia 03.08.2018 r. wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego została powołana spółka Global Assistance Polska Sp. z o.o., będąca piątym podmiotem w należącej do Vienna Insurance Group europejskiej sieci Global Assistance. Udziałowcami nowej spółki są: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

  W 2016 r. w ramach Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert utworzono struktury assistance, dedykowane do obsługi assistance komunikacyjnego we wszystkich spółkach Grupy VIG w Polsce. W obliczu dynamicznego rozwoju rynku ubezpieczeń assistance w Polsce w styczniu 2018 r. rozpoczęto prace mające na celu poszerzenie zakresu świadczonych usług o kolejne obszary, czego efektem jest ustanowienie nowej spółki Global Assistance Polska Sp. z o.o., oferującej tożsamy zakres usług dla klientów spoza Grupy VIG.

  Do końca 2019 roku planowane jest zapewnienie przez spółkę Global Assistance Polska Sp. z o.o. kompleksowej obsługi wszystkich linii pomocowych, w tym również w linii ubezpieczeń zdrowotnych, zarówno w kraju (medical assistance), jak i za granicą (travel assistance).

  Za powstanie oraz funkcjonowanie Global Assistance Polska sp. z o.o. odpowiedzialni są:

  • Pan Michał Makarczyk – Prezes Zarządu (sprzedaż i wsparcie),
  • Pan Michał Leja – Członek Zarządu (finanse i administracja),
  • Pan Remigiusz Szeniawski – Dyrektor Operacyjny (realizacja projektów oraz działania operacyjne i obsługa Klienta),
  • Pan Robert Jeske – Manager ds. Sprzedaży (kreowanie i rozwój nowych produktów oraz linii assistance, dedykowanych klientom indywidualnym i grupowym).

  W skład Rady Nadzorczej Global Assistance Polska sp. z o.o. wchodzą: Pani Katarzyna Grześkowiak, Pan Markus Maurer oraz Pan Rafał Mosionek.

  Wysoka jakość likwidacji szkód VIG Ekspert

  VIG Ekspert jest jedną z pierwszych firm w Polsce, świadczących usługi likwidacji szkód, która poddała się procesowi oceny zgodnie z międzynarodowym standardem ISAE 3402 typ II. VIG Ekspert uzyskał zgodny z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych raport ISAE 3402 typ II za okres od 1 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r. To efekt procesu przygotowania systemu kontroli wewnętrznej przez VIG Ekspert oraz poddania go atestacji przez niezależnego audytora – PwC.

  Prace VIG Ekspert rozpoczęły się w połowie kwietnia 2015 roku i dotyczyły usług likwidacji szkód świadczonych dla Compensy Majątek, InterRisku oraz marki Benefia w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. VIG Ekspert, posiadając raport ISAE 3402, może przedstawić swoim klientom, że mechanizmy kontrolne w okresie od 1 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r. zostały odpowiednio zaprojektowane, osiągając przy tym zakładane cele.

  Raport ISAE 3402 typ II pozytywnie wyróżnia firmę na tle konkurencji, i informuje klientów, że VIG Ekspert posiada sprawnie działające mechanizmy kontrolne, zapewniające odpowiednią jakość usług. Testy przeprowadzone przez PwC w zakresie prawidłowości zaprojektowania i skuteczności działania mechanizmów kontrolnych dla usług likwidacji szkód realizowanych przez VIG Ekspert, dotyczyły usług likwidacji szkód świadczonych przez VIG Ekspert.

  System kontroli wewnętrznej zaprojektowany przez VIG Ekspert zgodnie ze standardem ISAE 3402:

  • informuje, że VIG Ekspert posiada skutecznie zaprojektowany i działający system kontroli wewnętrznej wspierający odpowiednią jakość usług,
  • edukuje prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód,
  • pozwala na zidentyfikowanie najbardziej krytycznych zależności opartych na procesach oraz zauważenie możliwości dalszych usprawnień w procesach, kontrolach i w samej organizacji, które mogą ograniczać ryzyko operacyjne,
  • zaświadcza, że wykonywane kontrole procesu w okresie od 1 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r. w VIG Ekspert są zaprojektowane i wdrożone na podstawie powszechnie uznanych międzynarodowych modeli kontroli wewnętrznej,
  • zapewnia, że zarówno klienci VIG Ekspert, jak i ich audytorzy mają dostęp do potrzebnych im informacji.

  Informacja

  Aktualna przeglądarka nie jest wspierana prosimy zainstalować nowszą nowszą werję, lub użyć innej: